Raga identification made easy!

Leaderboard Archive


This page contains historical Leaderboards

Visit latest and current leaderboard (click here) for more details and rules on how see your name on the leaderboard
November, 2017


 1. Sarath R (Thrissur)

 2. Vasuki Prabhakar (Fremont)

 3. Vasudevan Kandadi (Southborough, Ma)

 4. Prahalad Ragothaman (Bangalore)

 5. Madhva Raj (Chennai)

 6. Umagiri19541954 Srinivasan (Chennai)

 7. Sankararamanathan Anantharaman (Erode)

 8. Radha Sampath (Toronto)

 9. Pavithra Sundar (Albertson)

 10. Chandra Gopalan (Usa)

 11. Vyas Ram (Sunnyvale)October, 2017


 1. Vasuki Prabhakar (Fremont)

 2. Lalitha Shyamsundar (Mumbai)

 3. Sarath R (Thrissur)

 4. Vasudevan Kandadi (Southborough, Ma)

 5. Nagarajan Iyer (Bangalore)

 6. Prahalad Ragothaman (Bangalore)

 7. Chandra Mouli (Chicago)

 8. Madhva Raj (Chennai)

 9. Srimathy Narayanan (Thiruvananthapuram)

 10. Sattanathan Sathyamoorthy (Chennai)September, 2017


 1. Sarath R (Thrissur)

 2. Prahalad Ragothaman (Bangalore)

 3. Vasuki Prabhakar (Fremont)

 4. Prof.K.K.Ramesh Ramesh (Calicut)

 5. Vikas Maitreya (Hyderabad)

 6. Sattanathan Sathyamoorthy (Chennai)

 7. Pavithra Sundar (Albertson)

 8. Hareesh Panicker (Alappuzha)

 9. Lalitha Shyamsundar (Mumbai)

 10. Vasudevan Kandadi (Southborough, Ma)August, 2017


 1. Prahalad Ragothaman (Bangalore)

 2. Sarath R (Thrissur)

 3. Vasuki Prabhakar (Fremont)

 4. Umagiri19541954 Srinivasan (Chennai)

 5. Srikanthan Sridharan (Dearborn)

 6. Sattanathan Sathyamoorthy (Chennai)

 7. Nagarajan Iyer (Bangalore)

 8. Vasudevan Kandadi (Southborough, Ma)

 9. Madhva Raj (Chennai)

 10. Rengamoni Sreenivasan (Chennai)

 11. Arun Chidambaram (Jacksonville, Fl)

 12. H.K. Nirmala (Bangalore)

 13. Pavithra Sundar (Albertson)

 14. P.A. Srinivasan P.A. Srinivasan (Bangalore)

 15. Hareesh Panicker (Alappuzha)

 16. Srimathy Narayanan (Thiruvananthapuram)July, 2017


 1. Vasuki Prabhakar (Fremont)

 2. Prof.K.K.Ramesh Ramesh (Calicut)

 3. Prahalad Ragothaman (Bangalore)

 4. Vasudevan Kandadi (Southborough, Ma)

 5. Vikas Maitreya (Hyderabad)

 6. Krishna Gopal Saikripa (Norwood, Ma, Usa)

 7. Sarath R (Thrissur)

 8. Umagiri19541954 Srinivasan (Chennai)

 9. Nagarajan Iyer (Bangalore)

 10. Raveendra Nathan R M (Kottayam)June, 2017


 1. Vasuki Prabhakar (Fremont)

 2. Sarath R (Thrissur)

 3. Vikas Maitreya (Hyderabad)

 4. Sattanathan Sathyamoorthy (Chennai)

 5. Prahalad Ragothaman (Bangalore)

 6. Madhva Raj (Chennai)

 7. Umagiri19541954 Srinivasan (Chennai)

 8. Raveendra Nathan R M (Kottayam)

 9. Vatsala Suriyanarayanan (Chennai)

 10. P.A. Srinivasan P.A. Srinivasan (Bangalore)May, 2017


 1. Prof.K.K.Ramesh Ramesh (Calicut)

 2. Vasuki Prabhakar (Fremont)

 3. Vikas Maitreya (Hyderabad)

 4. Pavithra Sundar (Albertson)

 5. Sarath R (Thrissur)

 6. Sattanathan Sathyamoorthy (Chennai)

 7. Vasudevan Kandadi (Southborough, Ma)

 8. Nagarajan Iyer (Bangalore)

 9. Sreejith G Kammath (Cherthala)

 10. Umagiri19541954 Srinivasan (Chennai)

 11. Raveendra Nathan R M (Kottayam)

 12. Anuradha Loganathan (Chennai)

 13. H.K. Nirmala (Bangalore)

 14. Raviprakash Kaje (Puttur)

 15. Chandramohan Nair (Perth, W. Australia)

 16. Hareesh Panicker (Alappuzha)

 17. Ranjani Narayanan (Chennai)April, 2017


 1. Vasuki Prabhakar (Fremont)

 2. Sattanathan Sathyamoorthy (Chennai)

 3. Raveendra Nathan R M (Kottayam)

 4. Saranya Gurumurthy (Chennai)

 5. Anuradha Loganathan (Chennai)

 6. H.K. Nirmala (Bangalore)

 7. Sarath R (Thrissur)

 8. Vikas Maitreya (Hyderabad)

 9. Prof.K.K.Ramesh Ramesh (Calicut)

 10. Vasudevan Kandadi (Southborough, Ma)March, 2017


 1. Sarath R (Thrissur)

 2. Vasudevan Kandadi (Southborough, Ma)

 3. Nagarajan Iyer (Bangalore)

 4. Umagiri19541954 Srinivasan (Chennai)

 5. P.A. Srinivasan P.A. Srinivasan (Bangalore)

 6. Pavithra Sundar (Albertson)

 7. Raveendra Nathan R M (Kottayam)

 8. Prahalad Ragothaman (Bangalore)

 9. Vatsala Suriyanarayanan (Chennai)

 10. Anmol Shankar (Bangalore)

 11. Bhamini Kaje (Puttur)February, 2017


 1. Vasuki Prabhakar (Fremont)

 2. Sarath R (Thrissur)

 3. Prof.K.K.Ramesh Ramesh (Calicut)

 4. Vasudevan Kandadi (Southborough, Ma)

 5. Nagarajan Iyer (Bangalore)

 6. Umagiri19541954 Srinivasan (Chennai)

 7. Vikas Maitreya (Hyderabad)

 8. Raveendra Nathan R M (Kottayam)

 9. Pavithra Sundar (Albertson)

 10. P.A. Srinivasan P.A. Srinivasan (Bangalore)January, 2017


 1. Vasuki Prabhakar (Fremont)

 2. Lalitha Shyamsundar (Mumbai)

 3. Sattanathan Sathyamoorthy (Chennai)

 4. Anmol Shankar (Bangalore)

 5. Umagiri19541954 Srinivasan (Chennai)

 6. Nagarajan Iyer (Bangalore)

 7. Vasudevan Kandadi (Southborough, Ma)

 8. Prahalad Ragothaman (Bangalore)

 9. P.A. Srinivasan P.A. Srinivasan (Bangalore)

 10. Chandra Gopalan (Usa)

 11. Meera Narayanan (Anchorage)December, 2016


 1. Vasuki Prabhakar

 2. P.A. Srinivasan P.A. Srinivasan

 3. Nagarajan Iyer

 4. Sarath Ravikumar

 5. Pavithra Sundar

 6. Prahalad Ragothaman

 7. Vasu Kandadi

 8. Arun Chidambaram

 9. Prof. Kk Ramesh

 10. Manasi N. PrasanNovember, 2016


 1. Vasuki Prabhakar

 2. Jayamohan K

 3. Raveendra Nathan R M

 4. Umagiri Srinivasan

 5. Sruthi Srinivasan

 6. Vasu Kandadi

 7. Pavithra Sundar

 8. Nagarajan Iyer

 9. Prahalad Ragothaman

 10. Radha DorairajanOctober, 2016


 1. Vasuki Prabhakar

 2. Lalitha Shyamsundar

 3. Nagarajan Iyer

 4. P.A. Srinivasan P.A. Srinivasan

 5. Raveendra Nathan R M

 6. Pavithra Sundar

 7. Saranya Gurumurthy

 8. Vasu Kandadi

 9. Jayamohan K

 10. Prabha RangarajanSeptember, 2016


 1. Lalitha Shyamsundar

 2. Vasuki Prabhakar

 3. Sattanathan Sathyamoorthy

 4. Vasu Kandadi

 5. Nagarajan Iyer

 6. P.A. Srinivasan P.A. Srinivasan

 7. Vyas Ram

 8. Raveendra Nathan R M

 9. Kalyanaraman Rangaswami

 10. Muthukumar KAugust, 2016


 1. Vasuki Prabhakar

 2. Vasu Kandadi

 3. Vyas Ram

 4. Nagarajan Iyer

 5. Pavithra Sundar

 6. Sujatha Ranganathan

 7. Raveendra Nathan R M

 8. Vatsala Suriyanarayanan

 9. Prabha Rangarajan

 10. Hareesh PanickerJuly, 2016


 1. Muthukumar K

 2. Vasuki Prabhakar

 3. Raveendra Nathan R M

 4. Nirmala Hk

 5. Vyas Ram

 6. Vatsala Suriyanarayanan

 7. Sattanathan Sathyamoorthy

 8. Vasu Kandadi

 9. Satya Kumar

 10. Prahalad RagothamanJune, 2016


 1. Vasu Kandadi

 2. Vasuki Prabhakar

 3. Raveendra Nathan R M

 4. Prahalad Ragothaman

 5. Induchoodan Sv

 6. Nirmala Hk

 7. Prashanti Sethuram

 8. Satya Kumar

 9. Chandra Gopalan

 10. Kalyanaraman RangaswamiMay, 2016


 1. Vasu Kandadi

 2. Pavithra Sundar

 3. Girish Venkataraman

 4. R. Aaditya Rangan

 5. Prabha Rangarajan

 6. Sattanathan Sathyamoorthy

 7. Vasuki Prabhakar

 8. Prahalad Ragothaman

 9. P. A. Srinivasan

 10. Prashanti SethuramApril, 2016


 1. Vasuki Prabhakar

 2. Vyas Ram

 3. Chandra Gopalan

 4. Vatsala Suriyanarayanan

 5. Sattanathan Sathyamoorthy

 6. Lalitha Shyamsundar

 7. Vasu Kandadi

 8. Sruthi Srinivasan

 9. Raveendra Nathan R M

 10. Nagarajan IyerMarch, 2016


 1. Vyas Ram

 2. Raveendra Nathan R M

 3. Prahalad Ragothaman

 4. Vasuki Prabhakar

 5. Sujatha Ranganathan

 6. Sattanathan Sathyamoorthy

 7. Vasu Kandadi

 8. Prashanti Sethuram

 9. Saranya Vishwanath

 10. Vatsala SuriyanarayananFebruary, 2016


 1. Vyas Ram

 2. Prahalad Ragothaman

 3. Raveendra Nathan R M

 4. Sattanathan Sathyamoorthy

 5. Vasu Kandadi

 6. Arun Chidambaram

 7. Nagarajan Iyer

 8. Chandra Gopalan

 9. Prashanti Sethuram

 10. Aditya RavindranJanuary, 2016


 1. Sattanathan Sathyamoorthy

 2. Prahalad Ragothaman

 3. Chandramohan Nair

 4. Chandra Gopalan

 5. Raveendra Nathan R M

 6. Vasu Kandadi

 7. Vyas Ram

 8. Aditya Ravindran

 9. Hareesh Panicker

 10. Karthi Priya